Tyto stránky vyžadují plug-in Adobe Flash verze 8.

Můžete si jej stáhnout zde

Tyto stránky vyžadují plug-in Adobe Flash verze 8.

Můžete si jej stáhnout zde

Tyto stránky vyžadují plug-in Adobe Flash verze 8.

Můžete si jej stáhnout zde

Obchodní podmínky

 

1. Objednavatel se zavazuje dodat obchodní společnosti ESENTA s.r.o., IČ 27143449, se sídlem Terronská 727/7, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, dále jen „společnost“, úplné a bezvadné podklady k vytvoření prezentace dle závazné objednávky, jejichž specifikace je uvedena na http://www.fitkastudia.cz/cz/prezentujte-vase-studio-na-fitkastudia-cz, do deseti pracovních dnů ode dne potvrzení o přijetí závazné objednávky společností.

2. Společnost se zavazuje na základě úplných a bezvadných podkladů dodaných objednavatelem dle odst. 1. těchto obchodních podmínek vytvořit do pěti pracovních dnů po dodání těchto podkladů prezentaci dle závazné objednávky a tuto zaslat objednavateli ke korektuře (k odsouhlasení).

3. Objednavatel se zavazuje odsouhlasit vytvořenou prezentaci do tří pracovních dnů ode dne jejího obdržení nebo ve stejné lhůtě společnosti doručit přesně specifikované připomínky k vytvořené prezentaci. V případě, že objednavatel doručí ve lhůtě stanovené v předchozí větě přesně specifikované připomínky k vytvořené prezentaci, je společnost povinna objednavateli doručit upravenou prezentaci do pěti pracovních dnů ode dne doručení připomínek. Následně objednavateli opět běží lhůta tří pracovních dnů ode dne doručení nové prezentace k jejímu odsouhlasení nebo k případnému doručení přesně specifikovaných připomínek k nově vytvořené prezentaci společností.

4. Společnost se zavazuje do pěti pracovních dnů po přijetí souhlasu objednavatele s prezentací uveřejnit prezentaci v on-line databázi www.FitkaStudia.cz, a to po dobu uvedenou v závazné objednávce pod bodem Popis objednaných služeb.

5. V případě změny údajů, vztahujících se k objednaným službám, tj. uveřejněných v rámci prezentace v on-line databázi www.FitkaStudia.cz, se objednavatel zavazuje dodat společnosti do tří pracovních dnů jejich aktuální znění.

6. Pokud objednavatel nadodá podklady do výše uvedené lhůty, má zhotovitel právo vytvořit prezentaci na základě údajů vyplněných v závazné objednávce.

7. Objednavatel se zavazuje uhradit dohodnutou cenu za služby na základě proforma faktury, kterou společnost vystaví a doručí objednavateli do 14 dní ode dne potvrzení o přijetí závazné objednávky. Faktura (daňový doklad) za objednané služby bude společností objednavateli odeslána do pěti pracovních dnů ode dne uhrazení ceny včetně DPH. Uhrazením ceny se rozumí připsání částky na účet společnosti, příp. jejím zaplacením v hotovosti.

8. Proforma faktura má splatnost 14 dní ode dne jejího doručení objednavateli, není-li smluvně sjednáno jinak.

9. Platby budou výlučně prováděny převodem na bankovní účet společnosti vedený u Raiffeisenbank, a.s.,  číslo účtu 469 947 3001/5500, jiným způsobem pouze po dohodě se společností.

10. V případě, že objednavatel neuhradí cenu za služby řádně a včas, a to ani v dodatečné lhůtě pěti pracovních dnů po uplynutí doby splatnosti proforma faktury, je společnost oprávněna od smlouvy odstoupit.

11. V případě, že objednavatel poruší povinnost uhradit cenu za služby řádně a včas, sjednává objednavatel a společnost smluvní pokutu ve výši 10% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

12. Pokud se objednavatel po podepsání závazné objednávky rozhodne pro odstoupení od této závazné objednávky, společnost Esenta s.r.o. si vyhrazuje právo vymáhat po objednavateli 50% z celkové  sjednané částky včetně DPH.

13. Uvedené Obchodní podmínky určují vzájemná práva a povinnosti objednavatele a společnosti, jsou oběma stranám známé a pro objednavatele i společnost závazné.

Tyto stránky vyžadují plug-in Adobe Flash verze 8.

Můžete si jej stáhnout zde

Tyto stránky vyžadují plug-in Adobe Flash verze 8.

Můžete si jej stáhnout zde

E-mail